ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายศัจธร วัฒนะมงคล 02-282-0850 2000 02-282-0850 081-855-4391
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริม การจัดการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางชลรส นงค์ภา (รก.) 02-628-0850 2002 02-282-0850 085-661-0212, 081-400-3061
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ 02-628-6402 2021 02-628-6365 081-802-2029
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการยุวกาชาด นายวิรัตน์ ปองเปี่ยม 02-628-6405 2012 02-628-6405 081-686-4039
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นายทองพูล จันทบูรณ์ 02-628-6401 3076 02-628-6401 081-498-8895
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางภัทรวิภา จันทบูรณ์ 02-628-5627 2003 02-628-5627 -
ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ นายอุดม บุตตะ 02-628-5607 1031 02-628-5607 081-842-4268
ศูนย์เสมารักษ์บางแค นายสุวรรณ ปลายแก่น 02-444-0272   02-444-0272 087-074-9572
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผินแจ่มวิชาสอน” นายปัญญา ศรีสำราญ 02-421-1121 - 02-421-1121 086-051-9799
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” นายธำรงเกียรติ แจ่มดวง 02-384-4573 - 02-384-4573 089-103-9771
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี นายธนโชติ อาราษฏร์ 045-366-349 - 045-366-349, 045-366-010 080-154-5289
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย - 053-737-097 - 053-737-097 -
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ นางรัชนีภา ศรีสว่าง 053-221-413, 21 - 053-221-125, 053-214-575 089-851-1649
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 จังหวัดพิษณุโลก นายแสงเพชร สุดเพาะ 055-322-820 - 055-322-820 087-425-3565
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดลพบุรี นายวิรัช ภควัตมนตรี 036-420-623 - 036-420-623 089-099-1318
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 4 จังหวัดปทุมธานี นายชัยณรงค์ อินสาลี 038-054-280 - 038-054-280 085-086-9621
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 5 จังหวัดชลบุรี นายเชิดชาย ยอดน้อย 038-054-280 - 038-054-280 085-086-9621
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 6 จังหวัดราชบุรี นางไพจิตรา นาคแย้ม 032-310-457 - 032-337-343 086-321-5571
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 จังหวัดอุดรธานี นายจรูญ จันทะคาม 042-204-147, 042-248-077 - 042-222-702 085-002-6214
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จังหวัดนครราชสีมา นายไพบูลย์ สิทธิเวช 044-252-914, 273-240 - 044-242-447, 21 081-600-9511
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453