ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายประเสริฐ หอมดี 034-225-400–2, 034-255 285 4001 034-225-399 081-882-7357
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและประสานราชการ - 034-225-400–2 4019 034-225-399 -
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ นางสาวบุญทวี อรุณมาศ 034-225-400–2 4076 034-225-399 084-544-1539
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นำ นางนวลวรรณ บุญฤทธิ์ 034-225-400–2 4090 034-225-399 089-061-0639
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย นางชุติญา หิรัญคุปต์ 034-225-400–2 4086 034-225-399 081-499-9967
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ 034-225-400–2 5012 034-225-399 086-011-1382
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์ 034-225-400–2 4056 034-225-399 081-447-8657
หัวหน้าภาคพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 นางสาวญาณี จันทร์สมวงศ์ 034-225-400–2 5014 034-225-399 081-557-2439
หัวหน้าภาคพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขำ 034-225-400–2 4088 034-225-399 081-923-6980
หัวหน้าศูนย์นานาชาติและพัฒนาผู้บริหารการศึกษา นายประสิทธิ์ เขียวศรี 034-225-400–2 2213 034-225-399 081-171-3018
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453