ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร นายชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์ 02-628-6600 1274 02-281-0854 081-827-9299
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ นายธานินทร์ กองลุน 02-282-8283 1274 02-281-0854 081-612-6182
งานระบบเครือข่าย นางสาวมลฑณา โซวเกียรติรุ่ง 02-281-1773 1274 02-281-0854 089-135-7809
ศูนย์ปฏิบัติการ นางสาวภคปภา รัตนอารีกุล 02-281-9809, 02-628-5643-4 , 470,471 1269, 1270 02-281-8218 084-928-8462
งานสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา นายวีระชัย บุญขำ 02-281-9809, 02-628-5643-4 , 470, 471 1269, 1270 02-281- 8218 089-135-1380
งานข้อมูลสถิติการศึกษา นางสาวมยุรี จี้ระมาตย์ 02-281-9809, 440 1272 02-282-9241 086-917-9042
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453