ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์ (รก.) 02-628-5643-4 , 410, 02-628-6604 1768 02-281-8218 081-827-9299
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนและฝึกอบรม นางสาวอำไพ รุ่งวิจารณ์ 02-628-5643-4 , 420 1269 , 420 02-281-8218 094-495-6001
งานสารบรรณ นางสาวสุพัตรา สอนเถื่อน 02-628-5643-4 , 421 1269 , 421 02-281-8218 090-982-0815
งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ นายรัตนพงษ์ จ้อยนพรัตน์ 02-628-5643-4 , 421 1269 , 421 02-281-8218 094-941-1615
งานฝึกอบรม นางสาวพรรณธิภา ยอดแก้ว 02-628-5643-4 , 423 1269 , 423 02-281-8218 089-463-2869
งานบริหารงานบุคคล นางสาวสุชาดา สวัสดิ์เมือง 02-628-5643-4 , 423 1269 02-281-8218 086-994-5495
หัวหน้ากลุ่มแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวอำไพ รุ่งวิจารณ์ 02-628-6605,02-628-5643 , 431 1271 02-628-6601 094-495-6001
งานติดตามและรายงาน นายประมวล สินหนู 02-628-5643 ,432 1271 02-628-6601 089-883-1782
งานแผนและงบประมาณ นางสาวปรานอม สุทธิ 02-628-6605 1271 02-628-6601 090-287-0182
งาน ก.พ.ร. นางรติวันต์ เทหะมาศ 02-628-643 ,430 1271 02-628-6601 086-414-7413
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ นายอาคม ศาณศิลปิน 02-628-6603 1272 02-282-9241 085-124-8442
งานข้อมูลสถิติการศึกษา นางสาวมยุรี จี้ระมาตย์ 02-281-9809 , 440 1272 02-282-9241 086-917-9042
งานพัฒนาฐานข้อมูลกลาง นายกิตติพงษ์ ปวงจักร์ทา 02-281-9809 ,441 1272 02-282-9241 087-178-5746
งานพัฒนาสารสนเทศ นางสาวสุภัทรา ปริยะ 02-281-9809 ,442 1272 02-282-9241 087-178-5746
หัวหน้ากลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ นายอิทธิกร ช่างสากล 02-628-5643-4 ,451 1273 02-280-0377 090-989-5665
งานระบบ E-Learning นางอัจฉรา สิทธิวงศ์ 02-628-5643-4 ,453 1273 02-280-0377 087-678-1888
E-Office ระบบลา นายสุรเกียรติ รัตนรอด 02-628-5643-4 452 - -
งานธุรการ นางสาวศุภรัศมิ์ ธนาเชียรโรจน์ 02-628-5643-4 452 - -
งานระบบ E-Office GPA,สารบัญ นางอุไรพร ศรีมานพ 02-628-5643-4 450 02-280-0377,02-628-6393 -
งานเว็บไซต์ นางสาวนิภา แย้มวจี 02-628-6337 4065 02-281-3441 089-203-0858
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453