ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
หัวหน้างานบริหารค่าตอบแทนและวิชาการ นางทิพย์ทิวา วุฒิวัย 02-628-5645 4032 02-628-5623 081-695-5878
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ นายอภิชาต กิตติวรรธนะ 02-628-6361 4047 02-628-6189 081-855-4401
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวรีวรรณ บัณฑุศิลาอาสน์ 02-628-6189 1188 02-628-6189 081-310-4263
หัวหน้างานพัฒนางานคลัง นางจณัฐพร เอี่ยมกำแหง 02-628-6187 4080 02-281-9273 084-361-8812
หัวหน้างานงบประมาณและบัญชี นางนันทา วงษ์วรรณ 02-628-6148 4019 02-628-5618 081-741-9696
หัวหน้างานตรวจสอบ นางสุคนธา ยะโอษฐ์ 02-281-0636, 111 4052 02-281-0636, 111 090-959-2995
หัวหน้างานการเงินและสวัสดิการ นางวีณา รื่นพิทักษ์ 02-628-4128, 104 1193 02-628-4128, 104 098-827-1268
หัวหน้างานเงินนอกงบประมาณ นางสาวสิริอิสรีย์ บุณยกิตติโกวิท 02-628-6338 1192 02-281-9273 081-927-8235
หัวหน้างานอาคารสถานที่ - 02-281-0942 1194 02-628-5642 -
หัวหน้างานจัดหาและควบคุม นางสาวรำไพ จำปาทอง 02-281-8030 1194 02-281-1621 089-812-8581
หัวหน้างานยานพาหนะ นางสาวกมลพร แก้วแดง 02-280-2860 1201 02-280-2860 086-025-1153
ห้อง GFMIS นางสาวสุรัตน์ จันทรประทีป,นางสาววิลาวัลย์ พรหมขันธ์ 02-628-5618 1186 02-628-5618 084-361-5553,084-129-9950
หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน ว่าที่ ร.ต.สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม 02-628-5640 3019 02-628-6346 099-539-1656
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวรุจิลักษณ์ ใจเอื้อ 02-628-5621 3019 02-628-6346 089-056-9435
หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียน นางสาวพสิษฐสุข บุญข์จรัสมนตรี 02-628-5621 3019 02-628-6346 -
หัวหน้างานเบ็ดเสร็จ นางจิตติยา ทิมมาศย์ 02-628-5621 3019 02-628-6346 085-140-2472
หัวหน้างานสายด่วนการศึกษา 1579 นางสาวปรีชญา เอมเปีย 02-628-5621 3019 02-628-6346 -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453