ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นางสาวผุสดี เขตสมุทร 02-281-9273 4999 02-281-9273 085-488-4396
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารบุคคล - 02-628-6343 4064 02-628-5623 -
หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ - 02-628-1506 1277, 1269 02-628-5608 -
หัวหน้ากลุ่มงานประสานราชการ นางลัดดาวรรณ ภูมิรัตน 02-628-5616 1279 02-628-5616 081-922-4478
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ นางสุณี ธนโกเศศ 02-280-2912 1019 02-280-2941 081-259-9495
หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ นายพงศ์ธร พนมสิงห์ 02-628-6179 1171 02-628-6179 081-855-4389
กลุ่มงานผลิตรายการและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ นางวิมลรัตน์ ต้อยสำราญ 02-628-6179 1172 02-628-6179 081-810-9693
กลุ่มงานผลิตและเผยแพร่ข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ นางสาวอิชยา กัปปา 02-628-6179 1173 02-628-6179 081-078-5041
กลุ่มงานส่งเสริมและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นางวิมล มาเทียน 02-628-6179 1172 02-628-6179 080-603-3007
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกลาง นางสุภัทรา ทูลฉลอง 02-281-1753 1164 02-281-1753 081-855-4393
หัวหน้างานบริหารและประสานงานทั่วไป นางสาวสุภารัตน์ หัสเดช 02-281-9264 1166 02-281-1753 089-205-2298
หัวหน้างานพิธีการและประสานกิจกรรม นางสาวธัญญธร อ่อนดีกุล 02-628-6021 1168 02-628-6021 097-073-9779
หัวหน้างานบริหารเอกสาร นางบังอร ตรีคูณวัฒนา 02-628-5619 1167 02-628-5619 081-497-4482
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นางทัศนีย์ ไวปัญญา 02-628-6173 1175 02-628-5623 092-271-8779
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวประภาศรี วงศ์สัมปัน 02-280-2862 1179 02-628-5623 080-447-4494
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง นางจามีกร นิภากุล 02-280-2861 1180 02-628-5623 089-670-4573
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร นางประภาศรี อิ่มวณิช 02-280-2863 1178 02-628-5623 089-223-1456
หัวหน้างานเครื่องราชฯและสวัสดิการ นายอนุทิน คำคม 02-628-5624 1182 02-628-5623 085-151-8838
หัวหน้างานทะเบียนประวัติและฐานข้อมูล นางอวัสดา อรัญญะ 02-281-0813 1183 02-628-5623 089-832-3085
หัวหน้างานอัตรากำลัง นางสาวอุบลรัตน์ วงศ์สุนทร 02-628-6174 1181 02-628-5623 086-936-7667
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453