ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
กลุมพัฒนาธุรกิจและการตลาด นางสมพิศ แจ้งเพชร 02-392-5951-5 2019 02-392-0508 081-791-3096
กลุ่มวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ นายศิลปชัย จันทร์กุญชร 02-392-5951-5 2036 - 081-340-9028
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ นายภาณุธช เนตะวงศ์ 02-391-7340 1112 02-712-4262 098-443-7295
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสุรศักดิ์ ทานะปัทม์ 02-392-5951-5 1120 - 085-993-4697
กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ นางอัญชลี คงเปีย 02-392-5951-5 1025 02-391-0522 086-016-6603
งานวิเทศสัมพันธ์ นายปรินทร์ ทานะวงศ์ 02-392-5951-5 4006 - 086-016-6603
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453