ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ - 02-712-4256 1020 02-391-0522 -
เลขานุการ น.ส.ชฎาพร ปานวงค์ 02-712-4256 1021 02-391-0522 085-212-1029
ส่วนอำนวยการ นายชลิต กฤตธนรัชต์ 02-392-5951-5 1028 02-391-0522 081-191-1355
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป น.ส.อุษา แก้วกระจ่าง 02-392-3160 1030 02-391-0522 081-135-9140
ฝ่ายการเงินและบัญชี นางนวลจันทร์ ประดิษฐสุข 02-712-4263 1033 - 089-068-8332
ฝ่ายบริหารงานพัสดุ น.ส.พจนี เจียนสกุล 02-712-4259 1023 02-392-8324 081-753-2693
งานอาคารสถานที่และบริการ นายชลิต กฤตธนรัชต์ 02-392-3160 1028 02-391-0522 081-191-1355
ส่วนพิพิธภัณฑ์ นางตติยา ใจบุญ 02-392-5951-5 1037 - 084-545-8033
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุรวุฒิ สงสะนะ 02-392-5951-5 2035 - 087-711-4068
กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย น.ส.พัชรา สุวรรณลาภ 02-392-5951-5 1601 - 086-819-7315
กลุ่มธรรมชาติวิทยา น.ส.จุฬวดี สุทธิประภา 02-392-5951-5 1800 - 089-135-2991
ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่างบริรักษ์ นิติเกษตร) นางสายพิณฑ์ ป่าไม้ 02-437-2496 - 02-437-2496 086-014-3925
ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ นายตติยา ใจบุญ 02-392-5951-5 1037 - 084-545-8033
ส่วนพัฒนาและผลิตสื่อ นายชัยพร จารย์โพธิ์ 02-392-5951-5 4002 - 085-134-3784
กลุ่มศิลปกรรมและออกแบบ นายสุชาติ เขียวลายเลิศ 02-392-5951-5 1114 - 081-404-5228
กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศน์ น.ส.วรนุช คอนเอม 02-392-5951-5 2026 - 086-767-9191
กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ นายสมบัติ พูลเมือง 02-392-5951-5 2038 - 089-201-2625
กลุ่มโรงงาน นายวิรัช ย่ามเทวรัณย์ 02-392-5951-5 2033 - 083-301-2993
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ น.ส.ฐิติภัทร พูนพันธุ์ 02-392-5951-5 2044 02-392-0508 081-173-6598
กลุ่มกิจกรรมการศึกษา น.ส.ฐิติภัทร พูนพันธุ์ 02-392-5951-5 2044 02-392-0508 081-173-6598
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453