ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายยนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
หัวหน้าศูนย์ (รก.) นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฏิภาณ 02-577-7117 2010 02-577-7117 086-998-1771
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป น.ส.นริศา แสงมณี 02-577-7118 1020 02-547-8189 081-445-0813
ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฏิภาณ - 2050 02-547-8189 086-998-1771
ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม นายกฤษฎางค์ แสนโสม 02-577-7120 2070 02-547-8189 089-492-3569
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453