ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ฝ่ายควบคุมการออกอากาศวิทยุ นายวิริยะ แสงวิจิตร - 229 - -
ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร (รก.) น.ส.รวิกา เจริญยิ่ง - 529, 531 - -
ส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย นางมาลี อมตานนท์ 02-354-5745 419 02-354-5744 089-792-3600
ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ 02-644-9306 414 02-354-5730, 432 086-521-1066
ฝ่ายจัดรายการและออกอากาศ น.ส.ชัญญา ลาภประเสริฐ - 415 - 081-741-5108
ฝ่ายกำกับการออกอากาศ น.ส.นิชานันท์ รชตาภิรดี - 415, 432 - 081-341-5274
ฝ่ายพัฒนาการออกอากาศ นางวราทิพย์ ไตรรัตนวนิช - 414 - 080-266-6428
ฝ่ายตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์ น.ส.สุดาพร สิทธิเวคิน - 413 - 081-445-2001
ส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นายวิศิษฐ์ เจียรณัย - 437, 438 02-354-5728 085-810-5822
ส่วนเทคนิคโทรทัศน์ นายปัญญา ทศนุต - 228 - 081-207-5945
ฝ่ายควบคุมการออกอากาศโทรทัศน์ นายกฤตยา สุภายศ - 218 - 089-480-4318
ฝ่ายบันทึกรายการโทรทัศน์ นายนิพนธ์ ศรีวราพิทักษ์กุล - 218 - 081-250-7205
ฝ่ายตัดต่อรายการโทรทัศน์ นายจำนงค์ นันทศรี - 223, 224 - 086-588-7154
ฝ่ายช่างภาพ นายชวลิต ยวงทอง - 225 - 089-049-1536
ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ น.ส.พรรษชล ศรีอิสราพร 02-354-5726 525 02-354-5726 -
ส่วนจัดการทรัพยากร นางวัชรินทร์ ฮ่ำรัตนาพร 02-354-5719 117 02-354-5726 -
- น.ส.ศิริวรรณ สุนทรศัพท์ 02-354-5724, 02-354-5726 114, 115, 526 - 081-668-6218
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453