ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล 02-354-5720 547 02-354-5741 081-808-5138
เลขานุการ - - 512, 548 - -
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นางจารุพร พุทธวิริยากร 02-354-5746 530 02-354-5746 089-178-8699
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา นางภัทรา พานิชเจริญ 02-354-5716 528 - 089-453-3016
ส่วนอำนวยการ (รก.) นางนฤมล กุศลเพิ่มพูล 02-354-5723 518 02-354-5741 -
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป น.ส.สุมนา จั่นแจ่ม - 549 - 089-442-4275
ฝ่ายการเงินและบัญชี นางจิราพรรณ ดอกกลิ่น 02-354-5743 522, 524   089-002-4478
ฝ่ายพัสดุ นางนฤมล กุศลเพิ่มพูล 02-354-5729 539 - 089-222-0064
ฝ่ายศิลปกรรม นายประเสริฐ บรรเทิงสุข - 325 - 081-733-8860
ส่วนแผนงานและพัฒนาบุคลากร นายมนตรี คุ้มเกตุ 02-354-5718 538 - 081-557-5590
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นายสหพัฒน์ ไตรรัตนวนิช - 540 - 086-529-3055
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร - - 546 - 087-678-5220
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล นายมนตรี คุ้มเกตุ - 538 - 081-557-5590
ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ นางอาภาภรณ์ ช่วยส่ง - 543 - 084-033-7949
ส่วนวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี (รก.) นายไตรภัทร ยิ้มแก้ว - 230 - -
ส่วนติดตั้งและซ่อมบำรุง นายนุกูล สุวรรณศิลป์ - 223, 224 - 086-531-5456
ส่วนรายการและออกอากาศทางวิทยุ น.ส ลัดดา เจริญชาศรี 02-354-5714 327 02-354-5742 089-001-4007
ส่วนข่าววิทยุเพื่อการศึกษา น.ส.ชุติมา นันทะวงษ์ - 421, 422 02-354-5715 089-669-9681
ส่วนเทคนิควิทยุ นางศรีพัชรินทร์ ปึงปิยะกุล - 229 - 089-501-9554
ฝ่ายบันทึกเสียง นางศรีพัชรินทร์ ปึงปิยะกุล - 229 - 089-501-9554
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453