ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ - 02-381-6648 11 02-381-6649 -
รองผู้อำนวยการ นางกิตติยา รัศมีพงศ์ 02-381-6649 16 - 081-733-9181
ส่วนอำนวยการ นางกิตติยา รัศมีพงศ์ 02-381-6649 16 - 081-733-9181
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ น.ส.แก้วตา บุญไทย 02-381-6649 16 - 087-585-1088
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและประกันคุณภาพ นางพิชญา นัยนิตย์ 02-381-6649 16 - 087-812-9411
งานธุรการ น.ส.สวรรค์ พลฉกรรณ์ 02-381-6649 16 - 081-989-6472
ฝ่ายการเงินและบัญชี น.ส.สิริรัตน์ เสริฐพรรนึก 02-381-6649 15 - 081-753-6072
ฝ่ายพัสดุ น.ส.นิภารัตน์ คีรีธาร 02-381-6649 15 - 084-654-6254
ส่วนทะเบียนและวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.วาสนา โกสีย์วัฒนา 02-381-6652 24   089-985-2259
ฝ่ายทะเบียน น.ส.ธัญญลักษณ์ ศรีจันทรวิโรฒ 02-381-6650 17, 18   082-240-6419
ส่วนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 02-381-6650 - - -
ฝ่ายแนะแนวและบริการ น.ส.พนารัตน์ ศรีปัญญากร 02-381-6650 19 - 089-772-5934
ส่วนการศึกษาต่อเนื่อง นายเชาวลิต ธาดาสิทธิเวท 02-381-6651 22 - 281-447-6866
ฝ่ายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ น.ส.มาลี ธัญธนนนท์ 02-381-6651 23 - 089-134-8397
ฝ่ายการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน น.ส.นภาพัฒน์ แก้วอ่อน 02-381-6651 21 - 085-810-0387
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453