ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น 02-628-5593 105 02-280-9098 092-281-2888
งานบริหารทั่วไปงานแผนและยุทธศาสตร์ นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย 02-282-2467 - - 086-662-4141
งานศูนย์เรียนรู้วังจันทร์เกษม นายอำนาจ คนหา 02-281-8866 - - 081-372-2522
งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงห้องสมุด (ICT ) น.ส.นริสา ณ นคร 02-282-4412 - - 081-657-1286
งานประกันคุณภาพสถานศึกษางานสารสนเทศ นางนิลรัตน์ มาเจริญ 02-628-5594 - - 083-258-7387
งานห้องสมุดเรือเคลื่อนที่ นายบุญเรือง การะเกตุ 02-282-9098 - - 081-717-9570
งานห้องสมุดประชาชน น.ส.ปิยาภา ยิดชัง 02-628-5594 - - 085-964-4598
งานศูนย์รับบริจาคหนังสือและสื่อ (สพร.) นายณรงค์ ทัศนศรี 02-282-2466 - - 085-154-4093
งานศูนย์รับบริจาคหนังสือและสื่อ (คลังดอนเมือง) นายไพบูลย์ ปรีชพันธ์ 02-523-7163 - - 081-323-4708
งานส่งเสริมการอ่าน น.ส.นริสา ณ นคร 02-282-4412 - - 081-657-1286
งานห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" น.ส.ปิยาภา ยิดชัง 02-628-5594 - - 085-964-4598
งานส่งเสริมการดำเนินงานรถห้องสมุดเคลื่อนที่ นางเยาวนี ตระกูลดิษฐ์ 02-281-8866 - - 081-372-2522
งานส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย นางนิลรัตน์ มาเจริญ 02-628-5595 - - 089-459-2685
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453