ตำแน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวราลี แพรคล้าย 02-628-5329 615 - 081-843-9408
งานการศึกษาต่อเนื่อง นางธนัญญา หม่อมสาย 02-628-5331 613 - 081-373-3691
งานทะเบียนนักศึกษา นางกัญญา สระใหญ่ 02-628-5329 615   081-914-4990
งานวัดและประเมินผล นางวรรษวรรณ บรรลือฤทธิ์ 02-628-5329 615 - 095-989-5323
งานส่งเสริมและสนับสนุน กศน. สำหรับคนพิการ น.ส.ศิริวรรณ ทองสกุล 02-281-7218 614 - 089-920-4670
- น.ส.ณัฐิรา ปานเอื่ยม - - - 087-369-7597
งานส่งเสริมและสนับสนุน กศน. สำหรับเด็กเร่ร่อน นางชลีนารถ อัศวรุ่งเรืองชัย 02-628-5328 616 - 081-914-6246
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453