ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายประยุทธ หลักคำ 02-280-2942 610 02-628-5330, 02-271-7216 081-832-2339
งานบริหารทั่วไป นางฉัตรดา ภู่สุวรรณ 02-281-7217 611 - 086-001-2429
งบประมาณ/การเงิน น.ส.สุภัสสร โห้ยุขัน 02-628-5331 613 - 088-498-6113
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453