ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ น.ส.อังคณา วสุวรวงศ์ 02-280-2929 510 02-281-0438 081-919-0895
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางบุญเรียม โพธิ์สิน 02-280-5151 512 02-281-0438 081-914-8082
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453