ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.วราภรณ์ นันทสุคนธ์ 02-281-7528, 02-628-8062 414 02-281-7528 081-860-6982
กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผล นางสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา 02-281-7528 415 02-281-7528 -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453