ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายสัจจา วงศาโรจน์ 0280-29252- 501 02-628-7798, 02-282-6898 089-203-7395
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส.ต.ต.(ญ) จันทร์ฉาย ดีรอด 0280-29262- 502 - -
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง น.ส.ปรารถนา ช้อนแก้ว 02-282-2159 505, 509 - -
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ นางพยอม ทองคำ 02-280-0299 503 - -
กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบบริหาร น.ส.เขนย นามชุ่ม 02-280-0324 504 - -
งานโครงสร้างและระบบริหาร น.ส.ปรารถนา ช้อนแก้ว 02-280-0324 504 - -
กลุ่มงานวินัยและนิติการ นายวรวิทย์ สุระโคตร 02-280-0410 507, 508 - -
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี 02-280-0425 506 - -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453