ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายกฤติพัฒน์ แสงทอง 02-82-4503 401 02-282-2858 092-246-0629
เลขานุการ - 02-282-4503 402 02-282-4503 -
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางพิมพ์ใจ งามสมพรพงศ์ 02-281-7017, 02-282-9099 406 - 089-413-8432
กลุ่มงานส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษา นางวิภาวรรณ ไวถนอมสัตว์ 0282-17702- 410 - 089-047-6353
กลุ่มงานส่งเสริม กศน. ตำบล นางวิภาวรรณ ไวถนอมสัตว์ (รก.) 0282-17702- 410 - 089-047-6353
กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่าย นางสร้อยทิพย์ อุจวาที 0280-29232- 408 - 086-971-3168
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักศึกษา นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ 02-282-1283 409 - 086-907-3493
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ - 02-280-1746, 02-281-7042 404, 405 - 089-116-0445
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453