ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นางพรรณทิพา ชินชัชวาล 02-282-6134 315 02-282-9558 061-397-9651
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป น.ส.จุรีรัตน์ หวังสิริรัตน์ 02-282-6134 316 02-282-9558 087-516-6868
กลุ่มงานพัฒนาระบบการทดสอบตามหลักสูตร กศน. นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน 02-282-6134 315 - 087-691-2277
กลุ่มงานพัฒนาระบบคลังข้อสอบและ นายธานี เครืออยู่ 02-282-6134 315 - 088-147-4286
การทดสอบด้วยเครื่องอีเล็กทรอนิกส์ - - - - -
กลุ่มงานพัฒนาระบบการสอบเทียบระดับการศึกษา น.ส.อุษา คงศรี 02-282-6134 315 - 086-074-4578
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453