ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ - 02-282-2932 311 02-281-3732 -
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จ.อ.(ญ) รุจิรา ลิปิสุนทร 02-282-1895 312 02-281-3732 -
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร น.ส.วรรณพร ปัทมานนท์ 02-282-6091 319   081-456-8632
กลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอน นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ 02-282-6180 318   081-826-5033
กลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ นายสุรพงษ์ มั่นมะโน 02-282-6328 313   089-675-6856
กลุ่มงานเทียบระดับการศึกษา นางพรทิพย์ พรรณนิตานนท์ 02-282-2853 325   086-506-7871
กลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย - 02-282-1895 312 - -
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา นายสมชาย ฐิติรัตนอัศว์ 02-282-6092 324 - 089-812-0736
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453