ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ - 02-281-1077 301 02-280-1688 -
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางปุณณดา ใจใสสุข 02-281-5162 302 02-280-1688 081-918-6594
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ น.ส.ปาริชาติ เย็นใจ 02-282-2673 304 - 086-752-2761
กลุ่มงานติดตามประเมินผล นางสุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล 02-281-5436 305   089-105-5539
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน น.ส.อภิรดี กันเดช 02-282-2672 306   081-921-3176
กลุ่มงานงบประมาณ น.ส.อัญชลี โภคพูน 02-281-0160 307   081-639-6797
กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายกษิพัฒ ภูลังกา 02-280-2924 309   084-721-7487
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453