ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ - 02-282-9338 218 02-282-9338 -
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางพิมภา ทรัพย์มาก - 223 - 086-907-4151
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นางอัมพร สมจิตร 02-628-5326 231,229 02-282-4804 097-951-6552
กลุ่มงานบัญชี นางกานดา โสนน้อย 02-280-2928 221 02-282-4804 089-037-3552
กลุ่มงานการเงิน นางเอื้อมเดือน คงสนุ่น 02-628-5325 225,230 02-628-5325 081-491-8918
กลุ่มงานตรวจจ่าย นางปนัดดา สังสกฤษ 02-282-0805 228 02-282-4804 081-458-1644
กลุ่มงานพัสดุ นางอรอัญญาญ์ ธีรกรณ์พัฒน์ 02-282-0964 226 02-280-2927 098-394-5354
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453