ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ 02-280-2920 210 02-282-4803 081-933-6727
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางมาลินี ทองสุข 02-282-0750 213 02-282-4803 081-493-9710
งานรับ-ส่ง - 02-282-0750 214,211 - -
งานผลิตเอกสาร - 02-282-0750 212 - -
หมวดยานพาหนะ - 02-282-0750 213, 215, 103 - -
กลุ่มงานช่วยอำนวยการและประสานงาน นายนิรันดร สุขปรีดี 02-282-0854 215 02-282-0596 083-909-9297
งานสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญฯ - 02-280-0439 323 - -
งานอาคารสถานที่ - - 104 - -
ยามรักษาความปลอดภัย - - 101 - -
ห้องประชุม กศน. (ชั้น 6) - 02-280-2922 601, 606 - -
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ น.ส.เพ็ญศิริ น้อยเกริกกิจ 02-282-2868 216, 217 02-281-0457 081-810-6352
กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้าง นายเทอดศักดิ์ บุญจันทร์ 02-282-2594 417, 418, 419 02-282-2594 081-551-3586
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453