ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ด้านเผยแพร่ทางการศึกษา นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ 02-282-7818 519 02-282-7818 085-481-3707
ด้านพัฒนาหลักสูตร นางศุทธินี งามเขตต์ 02-280-0440 207 02-280-0440 081-803-7666
ด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน นายวิรุฬห์ นิลโมจน์ 02-280-0439 206 02-280-0439 061-397-9672
ด้านพัฒนาเครือข่าย นางศิราณี อิ่มสุวรรณ์ 02-282-6712 516 02-282-6712 089-116-0445
ด้านเผยแพร่ทางการศึกษา นางจารุพร พุทธวิริยากร 02-354-5746   02-354-5746 089-178-8699
ด้านเผยแพร่ทางการศึกษา น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม 02-392-5951-5 - - 084-433-0055
ด้านเผยแพร่ทางการศึกษา นางตติยา ใจบุญ 02-392-5951-5 - - 084-545-8033
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453