ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
เลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด 02-282-9718 201 - 081-942-4432
เลขานุการ - 02-280-2921 202,203 02-282-4810 -
รองเลขาธิการ กศน. นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา 02-282-6711 252 02-282-6711 081-846-7542
รองเลขาธิการ กศน. - 02-281-7873 412 02-281-7873 -
รองเลขาธิการ กศน. - 02-281-6361 413 02-281-6361 -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453