ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายกมลินทร์ พินิจภูวดล 02-216-1894-7 103 02-216-1899 081-424-6288
รองผู้อำนวยการ(บริหาร) นางรุโณทัย มหัทธนานนท์ 02-216-1894-7 104 02-216-1899 -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453