ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นาง พรพรรณ ไวทยางกูร 02-382-0377 1301 02-712-3600 081-989-6446
รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม 02-392-5083 1415 02-381-0750 081-916-0220
รองผู้อำนวยการ น.ส.จารุวรรณ แสงทอง 02-392-0583 1334 02-392-0583 089-892-8228
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453