ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
เลขาธิการ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 02-282-0695 595 02-824-0695 089-203-8172
รองเลขาธิการ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล 02-282-4084 520   089-788-6599
รองเลขาธิการ นายวัชรินทร์ ผละพล (รก.) 02-282-4049 503 02-356-0106 081-769-7327
รองเลขาธิการ นางจันทรา ไชยเสน (รก.) 02-306-0102 592, 593 - 086-567-0446
รองเลขาธิการ นางอำนวยพร วัฒนารมย์ (รก.) 02-282-0434 555 - 089-005-9568
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453