ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
เลขาธิการคุรุสภา นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 02-282-7209 503 02-281-3901 081-840-9149
รองเลขาธิการคุรุสภา นายสำเริง กุจิรพันธ์ 0-2281-1845 501 0-2281-1845 08-9814-8121
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453