ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
เลขาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 02-610-5250, 02-610-5201 5250, 5201 02-627-1200 08 4751 1099
รองเลขาธิการ นายอกนิษฐ์ คลังแสง 02-281-5555 02-280-1830 1024 02-280-1832 081-904-8768
รองเลขาธิการ นายวณิชย์ อ่วมศรี 02-281-5555 02-280-1832 1023 02-627-1202 081-836-6516
รองเลขาธิการ นายชาญเวช บุญประเดิม 02-281-5555 1022 02-280-3477 081-810-8739
รองเลขาธิการ นายวณิชย์ อ่วมศรี 02-280-1832 1023 02-627-1202 081-8826-6561
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายสานิตย์ นาควัฃระ 02-281-5555 1020 02-282-0855 098-251-9343
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ 02-281-5555 1801 02-281-7166 -
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นายประชาคม  จันทรชิต 02-281-5555 1815 02-282-9354 092-280-1120
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา นางปัทมา วีระวานิช 02-509-3654, 02-509-3655 1101 02-943-6020 087-702-3683 090-197-6031
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร 02-281-5555 1031 02-281-1318 090-197-6041
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค 02-815-5555 02-280-2950 1252 02-280-2950 090-197-6033
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสักรินทร์ สันหมุด 02-281-5555 1901, 1902 02-281-6979 081-896-1209
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ นางพุทธชาด ศุภลักษณ์ 02-281-5555 1906 02-281-5487 08-5115-3110 090-197-6045
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ 02-280-2939 1011, 1012 02-280-2939 091-757-1310 090-197-6055
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ นางกฤติพร สุขกมล 02-281-5555 1052 02-282-2546 090-197-6057
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ 02-281-5555 1305, 1307 02-509-4913 083-546-3148
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453