ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์กำจร ตติยกวี 02-281-6350, 02-628-6352,02-628-6340 1112, 4076,4077 02-280-4272 081-938-0269
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางผานิตย์ มีสุนทร 02-282-0068, 02-628-6151 1114, 1115 02-282-0068 081-829-8144
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 02-628-5612, 02-628-6152 1120, 1121 02-281-3490 081-840-9149
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง 02-628-6146, 02-280-2912 1017, 1019 02-280-2941 081-818-9875
ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา Senior Advisor - 02-628-5613 1160 02-628-6156 -
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ Senior Advisor นายดำรง ลิมาภิรักษ์ 02-628-6154 1125 02-282-0022 081-855-4387
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ Senior Advisor - - - - -
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - 02-282-2668 1157-8 02-628-5615 -
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ศธภ.3 ลพบุรี นายอนันต์ ระงับทุกข์ 02-280-2871 1128 1129 02-280-2853 089-890-3920
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร 1 และ 2ศธภ. 4 ปทุมธานี นายดิศกุล เกษมสวสดิ์ 02-280-2846 1130 1131 02-280-2872 081-851-2592
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 17 และ 18 ศธภ. 2 พิษณุโลก นายพิษณุ ตุลสุข 02-280-2885 1132 1133 02-280-2873 081-849-7799
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 ศธภ. 11 สงขลา - 02-280-2874 1134 1135 02-280-2847 -
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 3และ 9 ศธภ. 5 ชลบุรีที่ 3 และ 9 ศธภ. 5 ชลบ นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ 02-280-2854 1136 1137 02-280-2875 084-555-4985
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 11 และ 13 ศธภ. 9 อุบลราชธานี นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร 02-280-2848 1138 1139 02-280-2876 081-824-5035
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ศธภ.10 ภูเก็ต นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ 02-280-2856 1140 1141 02-280-2877 084-700-9675
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 4 และ 5 ศธภ. 6 ราชบุรี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ 02-280-2878 1142 1143 02-280-2851 080-665-7979
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 8 ศธภ. 12 ยะลา นายวีระกุล อรัณยะนาค 02-280-2879 1144 1145 02-280-2850 081-837-7003
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 14 ศธภ. 8 นครราชสีมา นายอรรถพล ตรึกตรอง 02-280-2880 1146 1147 02-280-2852 081-906-1824
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธาร รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 15 และ 16 ศธภ. 1 เชียงใหม่ นายประเสริฐ บุญเรือง 02-280-2849 1148 1149 02-280-2881 087-878-9933
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ 10 และ 12 ศธภ. 7 อุดรธานี นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ 02-280-2884 1151 02-280-2882 081-891-2061
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453