ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
เลขาธิการ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ 02-610-5250, 02-610-5201 5250, 5201 02-354-5595 081-922-7596
รองเลขาธิการ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 02-610-5214, 02-610-5215 5215, 5214 02-610 5217 081-855-1129
รองเลขาธิการ นายขจร จิตสุขุมมงคล 02-610-5212, 02-610-5213 5296, 5227 02-644-5489 089-890-3326
รองเลขาธิการ - 02-610-5227,02-610- 5296 5296, 5227 02-644-5489 -
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร นายภาสกร เหมกรณ์ 02-610-5457 5457 02-354-5618 087-984-4442
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ นางสาววรรณี สิงโตนาท (รก) 02-610-5260 5260 0-2354-5586 086-050-0115
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและ ประเมินผลอุดมศึกษา นางนภาพร อาร์มสตรอง (รก) 02-610-5304 5304 02-644 5604 081-438-7099
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาววัฒนาพร สุขพรต (รก) 02-610-5348 5348 - 089-813-0723
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา ทรัพยากรบุคคล นางสุธาทิพย์ ทั่วจบ (รก) 02-610-5227 5227 - 085-488-7064
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการ นายสุทน เฉื่อยพุก (รักษาการ) 02-610-5436 5436 02-354-5609 085-488-7045
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ 02-610-5277 02-610-5278 5277, 5278 02-354-5524 - 6 085-488-7057
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา นางอรสา ภาววิมล 02-610-5363 02-610-5364 5363, 5364 02-3545-600 085-488-7047
ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา - 02-610-534302-610-5344 53,435,344 02-354-5607 -
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 02-610-5383 02-610-5384 5383, 8384 02-354-5530 082-342-8865
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล 02-610-5404 02-610-5403 5404 5403 02-354-5570 085-488-7062
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ 02-610-5334 5334 02-354-5541 085-488-7057
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา นางสาวณัชชา ญาณฐิตวัฒนา 02-610-5408 5408 02-354-5460 081-552-0127
ผู้อำนวยการสำนักหน่วยงานตามโครง สร้างภายใน นางนภาพร อาร์มสรอง 02-610-5304 5304 02-644-5604 081-438-7099
ผู้อำนวยการสำนักสำนักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากึล 02-610-5404 02-610-5403 5404, 5403 02-354-5570 085-488-7062
ผู้อำนวยการสำนักนิติการ นายสุทน เฉื่อยพุก 02-610-5436 5436 02-354-5609 085-488-7045
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453