ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน การศึกษาภาคบังคับ นายพีระ รัตนวิจิตร 02-288-5601 5601 02-288-5601 081-457-9785
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการ นิเทศและเร่งรัดคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภาสกร พงษ์สิทธากร 02-288-5896 5896 02-288-5896 -
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน นายธีร์ ภวังคนันท์ 02-288-5600 5599 02-282-6658 086-880-8741
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายสนิท แย้มเกษร 02-288-5926 5926 02-282-2899 081-847-0301
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ - 02-288-5603 5603 02-281-0895 -
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไกร เกษทัน 02-288-5817 -18 5817, 5818 02-280-8240 081-876-6490
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษา - 02-288-5786 5786 02-628-5349 081-735-8110
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน นายสมเกียรติ สวรรค์พงษ์ 02-282-9215 5699 02-280-3804 085-176-5502
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชลัม อรรถธรรม 02-288-5833-5 5833-5 02-281-1956 081-536-5719
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นายอำนาจ วิชยานุวัติ 02-288-5559 02-288-5560 5559 5560 02-280-7045 -
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวัตกรรมการจัดการศึกษา นายพิธาน พื้นทอง 02-281-1958 5868 02-288-5886 081-266-2329
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ - 02-288-5646 - 8 5646-7 02-282-1897 -
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสุกัญญา งามบรรจง 02-288-5739 5739 02-288-5919 081-820-4927
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร 02-288-5877 5877 02-280-5499 081-766-4966
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางถนอมวรรณ อรรถธรรม(รก.) 02-288-5670 5670 02-282-2857 089-894-0390
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ 02-288-5863 5572 02-282-2808 081-822-6845
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร 02-288-5635 5635 02-281-0503 081-766-4966
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ นางวรรณา ช่องดารากุล 02-288-5904 5904 02-288-5915 081-987-6590
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายนพพร มากคงแก้ว 02-288-5911 5911 - 087-899-0330
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย นายไพรัช แสงทอง 02-288-5937 5937 02-288-5941 081-698-3378
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453