ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
เลขาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 02-288-5532-6 5532-6 02-282-9980 089-964-8539
รองเลขาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ 02-288-5540-2 5540-2 02-280-2909 081-901-9003
รองเลขาธิการ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ 02-288-5859 5859 02-282-1312 089-832-4242
รองเลขาธิการ นายรังสรรค์ มณีเล็ก 02-288-5542 5542 02-280-2909 081-835-7560
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ 02-288-5867 5867 - 086-532-7827
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการบริหาร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางกฤษณา สว่างแสง 02-288-5839-40 5839, 5840 - 089-922-2677
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวรุ่งนภา บุตรวงศ์ 02-288-5921 5921 - 089-894-7849
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา เครื่องมือวัดผล นายชวลิต โพธิ์นคร 02-288-5634-5 5634-5 0-2281-0503 085-484-8439
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยี นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ 02-288-5705 5705 - 086-528-5108
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรม และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ นางสุทิน ทองไสว 02-288-5718 5718 - 087-059-8230
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและ ประเมินคุณภาพทางการศึกษา นายพีระ รัตนวิจิตร 02-288-5601 5601 02-288-5601 081-930-8608
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส - 02-288-5841 5841 02-288-5232 -
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการ จัดการศึกษา - - - - -
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์ 02-281-0828 5898 02-281-5216 081-655-5060
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร 02-288-5881 5881 - 087-322-4270
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ นางนิรมล ตู้จินดา 02-288-5801 5801 - 081-207-1360
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ นางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ 02-288-5743 5743 - 089-815-1875
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว - 02-288-5761 5761 02-288-5764 -
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา คุณภาพการศึกษา นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ 02-288-5761 5761 02-288-5764 -
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ - - - -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453