ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
เลขาธิการ นายกมล รอดคล้าย 02-243-7911, 02-668-7123 1216 02-243-7910 081-855-4398
รองเลขาธิการ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ 02-668-7110 – 24,02-668-716-70 1251, 1253 02-243-3912, 02-668-9706 081-827-5235
รองเลขาธิการ - 02-668-7123 1252 02-668-9706 -
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ - 02-668-7123 1418 02-243-0087 -
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร 02-668-7123 2411 02-243-2787 085-115-5828
ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา นางเกื้อกูล ชั่งใจ 02-668-7123 2330 02-243-7915 081-860-5305
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา 02-668-7123 2345 02-243-2775 084-387-7034
ผู้อำนวยการสำนักมาตารฐานการศึกษาและการเรียนรู้ นางสาวรัชนีกะ อ่องเงิบ 02-268-7123 2510 02-243-1129 085-489-0316
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวสุภาพร โกเฮงกุล 02-243-7913, 02-668-7123 1421 02-668-7975 084-439-2100
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ 02-668-7123 2531 02-241-8330 084-387-7033
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล 02-668-9189, 02-668-7123 1120 02-430-083 081-225-2481
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453