ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายมงคล เกษมสันต์ ณอยุธยา 02-282-9577 02-282-9577 02-282-9579, 02-282-2385 081-613-5945
หัวหน้ากลุ่มงานสินเชื่อ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบและรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน นายครรชิต ราชิวงค์ 02-282-9577 02-628-9052 02-282-9579, 02-282-2385 087-696-5087
หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพและรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการจัดสวัสดิการ นายกันต์ณฐกร สุขทัต 02-282-9577 02-282-9571, 02-281-7158 02-282-9579, 02-282-2385 081-988-0783
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสินเชื่อ นายกิตติ์ ทองบ่อ 02-282-9577 02-628-9052 02-282-9579, 02-282-2385 089-117-6516
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริการสำนักงาน นางสาวโกศล บัวจูม 02-282-9577 02-628-5063 02-282-9579, 02-282-2385 081-622-1854
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ นางสาวกัลป์ยกร กระแสร์ชล 02-282-9577 02-628-9051 02-282-9579, 02-282-2385 083-156-3539
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพ นางสาวอัญชลี กาญจนรักษ์ 02-282-9577 02-281-7158 02-282-9579,02-282-2385 096-152-3291
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453