ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
หัวหน้าศูนย์ นายสุภัทร จำปาทอง 02-628-6146 1017 02-628-6162 081-818-9875
กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม นางวันเพ็ญ เทียมเดช 02-628-6164 4071 02-628-6162 089-895-1644
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 02-628-6164 4071 02-628-6162 -
กลุ่มงานบริหารทั่วไป นางสาวกัญญาภัค ตาลรัตน์ 02-628-6164 4071 02-628-6162 085-301-7892
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453