ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง 02-628-6395 4036 02-628-6397 081-834-5951
กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ นายสมบูรณ์ ปัญญาพลสกุล 02-628-6396-7 4036 02-628-6396-7 089-000-0265
กลุ่มโครงการพระราชดำริและพัฒนาสังคม นางรจนา สินที 02-628-6398 4036 02-628-6399 089-965-6546
กลุ่มยาเสพติดและสวัสดิศึกษา นายบุญชื่น วิบูลย์ 02-628-6400 4036 02-628-6400 089-018-7048
กลุ่มความมั่นคงและประชาธิปไตย นายสิงห์ สิงหเตโช 02-628-6396-7 4036 02-628-6396-7 092-268-2462
กลุ่มพัฒนาคุณธรรมและสุขภาพอนามัย นางสาววรีพรรณ วัชรางค์กุล 02-628-6400 4036 02-628-6400 085-335-3105
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453