ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายเกี้อกูล ดีประสงค์ 02-281-8881 1261 02-281-1480 085-086+9621
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวรัชนี มณีรอด 02--281-8881 1265 02-281-1480 092-636-6192
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นางสาวพิมพ์ชนก มงคลรัตน์ 02-281-8881 1262 02-281-1480 086-781-6886
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางปภัสมนต์ วงศ์สุทธาวาส 02-281-8881 1262 02-281-1480 092-258-4856
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายวิชัย ผกผ่า 02-281-8881 1262 02-281-1480 085-483-1978
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นางสาวพิมพ์ชนก มงคลรัตน์ 02-281-8881 1262 02-281-1480 086-781-6886
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453