ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ 073-216-129 - 073-212-323, 073-212-812 088-856-4591
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล นางราตรี ชูชื่น 073-216-129 - 073-212-323, 073-212-812 089-723-8182
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นางอภิญญา แพทย์ศรี 073-216-129 - 073-212-323, 073-212-812 087-750-1117
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลสารสนเทศ นางรุ่งนภา เพชรรักษ์ 073-213-569, 073-216-129 - 073-212-323, 073-212-812 098-259-5164
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายธนรัช พรหมเลข 073-216-129 - 073-212-638 086-970-2743
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นางวันรูฮานียะห์ คอปอ 073-216-129 - 073-212-323, 073-212-812 089-976-6135
หัวหน้าศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา นายสาโรช จรจิตต์ 073-216-129 106 073-212-323, 073-212-812 081-479-4172
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ นายธนรัช พรหมเลข 073-216-129   073-212-638 086-970-2743
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453