ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายพัฒนา ชมเชย 074-321-175, 074-312-539 114 074-443-778 083-654-3880
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางผุสดี รัตนภิรมย์ 074-321-175, 074-312-539 101, 103 074-443-778 089-734-3696
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นายเสถียร รุกขพันธ์ 074-321-175, 074-312-539 107 074-443-778 081-990-8963
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางกุลชญา วัฒนกุล 074-321-175, 074-312-539 118 074-443-778 081-678-4521
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายณชดล เจริญกุล 074-321-175, 074-312-539 - 074-443-778 080-137-1720
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลสารสนเทศ นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล 074-321-175, 074-312-539 116 074-443-778 089-877-8865
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ นายศักดิ์ระพี ชัยรัตน์ 077-288-801, 18 - 077-205-318 089-866-5257
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453