ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายสมพร ฉั่วสกุล 076-212-229, 076-222-800 103 076-212-229, 076-222-800 083-593-5879
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางภภริญ ใจเขียว 076-212-229, 076-222-800 101 076-212-229, 076-222-800 094-423-9164
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ 076-212-229, 076-222-800 107 076-212-229, 076-222-800 081-693-2326
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายเจน แผลงเดชา 076-212-229, 076-222-800 106 076-212-229, 076-222-800 086-593-0257
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นางวิภา จิรจินดากุล 076-212-229, 076-222-800 108 076-212-229, 076-222-800 081-272-4538
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นายวิทูร ทวีปรีดา 076-212-229, 076-222-800 109 076-212-229, 076-222-800 081-693-4926
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำ ศธภ.5 นายเจน แผลงเดชา 076-212-229, 076-222-800, 076-355-502 110 076-212-229, 076-222-800 086-593-0257
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453