ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ 02-628-6335 1021 02-282-5765 081-829-8238
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ นางสาวนงศิลินี โมสิกะ 02-280-0309 1022 02-282-5765 081-806-8235
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายญาณทัธ สิริวัฒน์ 02-280-0309 1025 02-282-5765 081-195-3066
หัวหน้ากลุ่มการเมือง นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์ 02-628-6353 1026 02-281-7644 081-922-9911
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร 02-281-7859 1280 02-280-0318 081-777-7881
หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ 02-628-6364 1026 02-281-7644 086-896-3194
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการ นายกำพล พลาอุไรกุล 02-628-6020 1023 02-282-5765 080-061-6027
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453