ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายสมเกียรติ แถวไธสง 045-281-295 - 045-281-295 081-760-7586 081-843-9760
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางอัฉรียา ชุมนุม 045-281-295 - 045-281-295 -
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นายสมเดช ดอกดวง 045-281-295 - 045-281-295 084-824-7067
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นายคำออน คณะพัฒน์ 045-281-295 - 045-281-295 087-451-0212
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นางประไพ ใจก้าวหน้า 045-281-295 - 045-281-295 089-847-1191
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสิริกุล สินธุบุญ 045-281-295 - 045-281-295 091-014-7006
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ นายประสิทธิ์ นิลทรัตน์ 045-312-626 - 045-312-626 086-875-5799
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453