ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายสำเภา สมบูรณ์ 044-242-447, 044244-169 11 044-273-240, 044-244-464 081-997-6372 081-255-7277
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางณชลนิภา ทวินันท์ 044-242-447, 044-244-169 12 044-244-464 084-427-8824
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ว่าที่ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก 044-242-447, 044-244-169 15 044-244-464 087-239-2812
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ 044-242-447, 044-244-169 19 044-244-464 081-977-3957
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาววลี เจ๊กจันทึก 044-242-447, 044-244-169 22 044-244-464 089-865-6138
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นางสาวภิรมยา อินทรกำแหง 044-242-447, 044-244-169 18 044-244-464 081-879-8721
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ นายไพบูลย์ สิทธิเวช 044-242-447, 044-244-169 21 044-252-914, 044-244-464 081-877-9604
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453