ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายประหยัด พิมพา 042-204-147 16 042-222-702 081-935-1946
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางอนงค์ภัทร์ มาตรา 042-204-147 19 042-222-702 084-519-3289
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นางภัทรนิษฐ แดงสี 042-204-147 25 042-222-702 081-545-5177
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นายวิชัย แก้วคูนอก 042-204-147 15 042-222-702 089-573-3149
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร 042-204-147 13 042-222-702 089-576-7049
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ 042-204-147 26 042-222-702 089-619-8100
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ นายจรูญ จันทะคาม 042-204-147 23 042-222-702 085-002-6537
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453