ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ 032-323-384 111 032-337-343, 032-323-384, 117 084-438-6352
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง 032-323-384 102 032-337-343, 032-323-384, 117 089-836-0682
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางวีรดา ชุลีกราน 032-313-825 108 032-337-646, 109 081-736-7391
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางไพจิตรา นาคแย้ม 032-310-939 105 - 089-018-2450
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นางภัทรณิชย์ชา เก็งทอง 032-322-492 112 032-310-617 083-772-9049
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นางกนิษฐา เติมธนะศักดิ์ 032-232-593 115 - 083-000-0988
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำ ศธภ.6 นางไพจิตรา นาคแย้ม 032-310-457 118 032-310-457 089-018-2450
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453