ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ 038-054-287 - 038-054-247 081-715-8123
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายปัญญา ยิ้มสินสมบูรณ์ 038-054-287 - 038-054-287 089-980-5594
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ 038-054-285 - 038-054-285 061-565-3905
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายเชิดชาย ยอดน้อย 038-054-283 - 038-054-283 085-086-9621
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นางเขมิกา เดชชาชาญญ์ 038-054-286 - 038-054-286 086-817-2722
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นางอารีย์พร งามกนก 038-054-268 - 038-054-268 082-468-3996
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำ ศธภ.5 นายเชิดชาย ยอดน้อย (รก.) 038-054-283 - 038-054-283 085-086-9621
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453