ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ 02-581-1391 61 02-581-1395 085-975-3333
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางจำเนียร โพธิ์หลี 02-581-1391 62 02-581-1395 081-686-3219
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง 02-581-1391 67 02-581-1395 085-937-4036
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา 02-581-1391 68 02-581-1395 087-592-6669
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายชัยณรงค์ อินสาลี 02-581-1391 69 02-581-1395 092-271-1128
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นายณรงค์ โพธิ 02-581-1391 70 02-581-1395 089-900-7581
ศูนย์เสมารักษ์ นายชัยณรงค์ อินสาลี 02-581-1391 - 02-581-1395 092-271-1128
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453